Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Luscious Loaf VOF. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Luscious Loaf VOF te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Luscious Loaf VOF zijn vrijblijvend. Luscious Loaf VOF  accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Luscious Loaf VOF behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Luscious Loaf VOF behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Luscious Loaf VOF zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Luscious Loaf VOF ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Luscious Loaf VOF daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Luscious Loaf VOF aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal betaling via de webshop, tenzij anders besproken.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Luscious Loaf VOF de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Luscious Loaf VOF wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Luscious Loaf VOF.  De garantie termijn is 1 dag. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Luscious Loaf VOF zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Luscious Loaf VOF, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Luscious Loaf VOF over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Hetzij aan de klant zelf hetzij aan de receptie van het opgegeven afleveradres.

Klantgegevens

Indien de klant aan Luscious Loaf VOF opgave doet van een adres is Luscious Loaf VOF gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan: Luscious Loaf VOF per email: info@lusciousloaf.nl

Aansprakelijkheid

Luscious Loaf VOF is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Luscious Loaf VOF is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Luscious Loaf VOF komen. Luscious Loaf VOF draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Luscious Loaf VOF eveneens geen verantwoordelijkheid. Luscious Loaf VOF is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Luscious Loaf VOF, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Luscious Loaf VOF. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Luscious Loaf VOF uitgesloten.

Diversen

Ingeval van overmacht heeft Luscious Loaf VOF het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat  Luscious Loaf VOF is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Luscious Loaf VOF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Luscious Loaf VOF geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Luscious Loaf VOF. Niets uit uitgaven of publicaties van Luscious Loaf VOF worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luscious Loaf VOF

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen Luscious Loaf VOF en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen per e-mail bij Luscious Loaf VOF te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Producten waarover een klacht is ingediend, dient in originele verpakking terug gestuurd te worden naar Luscious Loaf VOF Amersfoort na contact per email ontvang je het adres. Luscious Loaf VOF heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product hiervoor wordt geen geld gerestitueerd. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Luscious Loaf VOF te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Scroll naar boven